Politica de confidențialitate

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și special

Prezenta nota de informare are scopul de a vă aduce la cunoștință detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a celorlalte prevederi legale aplicabile.

Având în vedere:
  ● Prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare, “Regulamentul" termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("Persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume - un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprie identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
● "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
● „persoana vizată" înseamnă persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, respectiv persoanele cu puteri de reprezentare a părţilor, persoanelor de contact, precum şi orice alţi angajaţi ai oricărei părţi ale căror date sunt utilizate în legătură cu încheierea sau executarea obligaţiilor contractuale;
● "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea - structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

1. In prezenta nota de informare explicam modul in care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal de catre [ASOCIAȚIA PRADER WILLI DIN ROMÂNIA] și în care asiguram că datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.Informații generale
Datele noastre de contact
Denumire completă: [ASOCIAȚIA PRADER WILLI DIN ROMÂNIA]
Adresă sediu social: [Zalău, str.Simion Bănuțiu, nr.97, bl. SB 88, ap.14]
Sediu Administrativ (adresă corespondență): [Centrul NoRo, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Zalău, jud. Sălaj, România] ;Număr de telefon: [+40 260 610033]
Adresă de email: [office@apwromania.ro, office@centrulnoro.ro]
Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal)
Prenume și nume: [Dan Alexandru Tiberiu]
Adresă corespondență: [Centrul NoRo, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, Zalău, jud. Sălaj, România ]
Adresă de email: protectiadatelor@apwromania.ro


2. Ce date sunt colectate și prelucrate?

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în acest caz sunt reprezentate de următoarele categorii (dar fara a se rezuma la ele):
Detalii personale: cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).
Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email;
Date medicale: afectiunea, starea de sanatate, diagnostice si altele ale persoanei fizice care completează formularul online în vederea derulării unei colaborări sub formă de consultație, terapie sau consult online pe siteul web www.centrulnoro.ro
Detalii profesionale: loc de muncă, angajator, organizația/ instituția de lucru, număr de telefon de la locul de muncă, adresa de e-mail de la locul de muncă.

[Asociația Prader Willi din România] se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, în numele şi pe seama sa şi exclusiv conform prezentei notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate către terți, cu excepția situațiilor în care legislația o impune sau în situația în care, în derularea proiectului apar probleme litigioase, caz în care datele vor fi transferate către instanțe judecătorești, avcați, executori etc în vederea soluționării litigiilor.

3. De ce colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?
Datele cu caracter personal colectate de noi sunt stocate si prelucrate de Asociația Prader Willi România
In dezvoltarea infrastructurii www.centrulnoro.roa tinut cont de cele mai bune practici din domeniu, astfel:
  ● Perimetrul virtual al organizatiei este securizat cu echipamente de tip firewall;
  ● Serverele si echipamentele utilizatorilor sunt protejate cu aplicatii antivirus si anti-malware;
  ● Baza de date e protejată cu aplicatii de criptare;
  ● Accesul la sisteme si aplicatii al utilizatorilor este controlat si monitorizat;

Datele cu caracter personal colecatate vor fi prelucrate doar în îndeplinirea scopului pentru care a fost creat siteul web www.centrulnoro.ro respectiv, în vederea acordării de consulații, terapii sau consulturi online.

4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră, inclusiv datele sensibile, în baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.
Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Societatii, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.
Prelucrarea se întemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrării:
  1. prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic / contract si/sau pentru executarea acestuia;
  2. prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine APWR (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
  3. prelucrarea poate fi necesară pentru operatiunile de arhivare;
  4. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de APWR sau de o parte terţă, respectiv: – pentru administrarea activitatii noastre, – furnizarea de bunuri si prestarea de servicii aflate în legatură în special cu activitatea principala a APWR, respectiv activitati de comunicare si relatii publice, de creare si administrare comunitati (grupuri) de pacienți – Registru electronic de pacienți al Centrului NoRo, organizare de evenimente, informare profesionala si comunicare in cadrul grupurilor de pacienți, servicii comunicare, consultații, terapie și consiliere individuală, transmitere de newslettere aferente site-urilor si de rapoarte digitale aferente activităților noastre, administrare site-uri web, cat si raportat la alte activitati conexe,
  5. pentru gestionarea relațiilor noastre cu partenerii și finanțatorii noștri, inclusiv, dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, în conditiile legii,
  6. pentru gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra,
  7. gestionarea sesizarilor/reclamatiilor in legatura cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea imbunatati produsele si/sau serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instant
  8. prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, doar daca ne aflăm în una dintre ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens.

5. Drepturile pe care le dețineți asupra datelor dumneavoastră:

Aveți următoarele drepturi, în condițiile și limitele prevăzute de Regulament:
a) dreptul de acces: puteți primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor;
b) dreptul la rectificare: puteți solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
c) dreptul la ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informarea celorlalți operatori cu privire la cererea de ștergere;
d) dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, iar în situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere;
e) dreptul la portabilitatea datelor: puteți să vă primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în format electronic și să solicitați transmiterea acestor date către un alt operator;
f) dreptul la opoziție: puteți să vă opuneți prelucrării datelor pentru a o opri;
g) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a Regulamentului.

6. Cât timp vom stoca datele dvs.
Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 25 ani ( in interesul superior al pacientilor, pentru imbunatatirea serviciilor adresate pacientilor cu boli rare si a accesului acestora la servicii si tratament).

7. Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dvs.?
Nu aveți o obligație legala de a ne furniza darele dvs. cu caracter personal pe care le-am indicat în prezenta notă de informare. Cu toate acestea, dacă nu ne puneți la dispoziție aceste date, nu vom fi în măsura să va furnizam serviciile pe care ni le solicitați.

8. Cum să vă exercitați drepturile sau să ne contactați pentru a solicita informații:
In cazul in care doriti sa va exercitati aceste aceste drepturi, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre email: protectiadatelor@apwromania.ro . Oricare dintre drepturile mentionate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a va adresa justitiei la instantele competente si/sau a dreptului de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).